top of page

Нэмүү өртөг шингэсэн орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх сургалт зохион байгуулагдана.

Сургалтанд хамрагдсанаар:

  • Цехийн үйлдвэрлэл явуулах ажилчид нь холбогдох чиглэлийн мэргэжлийн сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээжсэн байна.

  • Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн зохистой дадал, хөдөлмөр аюулгүй ажиллагаа, бүтээмжийн талаарх мэдлэг олгох

  • Тоног төхөөрөмжин дээр ажиллаж сурна

  • Дадлагаар туршилтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

  • Чанар, аюулгүй байдал хангагдсан нөөшилсөн болон хатаасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ.

  • Цех болгон өөрийн орчинд ажиллах, цех тус бүрт хэрэгцээтэй байгаа баримт бичиг боловсруулж, хөтөлж сурна. технологийн урсгал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн шугам, зохистой дадлыг нэвтрүүлэх


Сургалтын хөтөлбөр


38 views0 comments

Comments


bottom of page