top of page

Үрсэлгээний сургалт зохион байгууллаа

Жишиг гудамжны ахлагч нар болон бүлгийнхээ үрслэг хариуцан ургуулах өрхийн гишүүдэд, лоолийн үрслэгийн талбайг томсгож хоовонд шилжүүлэн суулгах, өргөст

хэмхийн үрслэг ургуулах, дарлаганд ургаалсан байцааны үрслэг арчилж ургуулах сэдвүүдээр зөвлөгөө өгч талбайн сургалт зохион байгуулллаа.

49 views0 comments

Comments


bottom of page